fbpx

Terms & Conditions

Značenje pojedinih pojmova:

Agencija KlikMediadesign – pružatelj usluga.

Klijent – fizička ili pravna osoba za koju će se izvršiti usluga, naručitelj.

Usluga – na zahtjev Klijenta može izvršiti sljedeće usluge: pružanje usluga na platformama Google Ads i Facebook Ads, administraciji i vođenju naloga na društvenim mrežama i community management, usluge izrade marketing plana i strategije, usluge marketinških komunikacija i dizajn oglasa.

Ove opće uvjete poslovanja (dalje u tekstu: Uvjeti) prihvaćaju svi korisnici (dalje u tekstu Klijent) usluga agencije KlikMediadesign (dalje u tekstu Agencija). Agencija zadržava pravo nadopunjavanja, brisanja i izmjena odredbi ovih Uvjeta u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave. Uvjeti postaju važeći objavljivanjem (izmjena) na internet stranici Agencije (www.klikmediadesign.com). Uvjeti vrijede samostalno kao i u kombinaciji s posebnim ugovorima koji se potpisuju s klijentom.

Predmet ovih Općih uvjeta jesu:

Pružanje usluga na platformama Google Ads i Facebook Ads, administraciji i vođenju naloga na društvenim mrežama i community management, usluge izrade marketing plana i strategije, usluge marketinških komunikacija i dizajn oglasa. Sve druge usluge koje Agencija obavlja za Klijenta i koje Agencija može pružiti Klijentu sukladno zahtjevu istoga (dalje u tekstu sve zajedno: Usluge).

Ovi Opći uvjeti odnose se i na ponudu Agencije (dalje u tekstu: Ponuda), te ugovorni odnos koji nastane prihvatanjem ponude od strane Klijenta, kao i na ugovore koje Agencija sklopi s Klijentom (dalje u tekstu: ugovori), te čine sastavni dio ugovornih odnosa.

 

ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

Agencija Klijentu dostavlja Ponudu sa svim informacijama o usluzi i označenim cijenama. Trenutkom prihvatanja Ponude nastaje Ugovorni odnos. Nastankom Ugovornog odnosa počinju se primjenjivati ovi Uvjeti.

Prilikom dostavljanja Ponude, odnosno potpisivanja ugovora, Klijenta se upoznaje s tekstom ovih Uvjeta te se nadalje podrazumijeva da ih je klijent u potpunosti razumio te da ih u potpunosti prihvaća.

Opći uvjeti poslovanja su dostupni na internetskoj stranici Agencije.

CIJENA I UVJETI PLAĆANJA USLUGA

Agencija utvrđuje da će se cijene za usluge formirati u skladu s unaprijed prihvaćenom ponudom.

Za usluge i poslove koji nisu obuhvaćeni ponudom, a koje će Agencija obavit za Klijenta na temelju pisanog zahtjeva Klijenta, cijene će se posebno ugovoriti za svaki pojedini posao.

Agencija izdaje Klijentu račun za Usluge koje je Klijent koristio, i to sa specifikacijom Usluga i naznakom datuma dospijeća do kojeg je Klijent dužan podmiriti račun.

Agencija Klijentu sve račune dostavlja e-mail porukom na službenu adresu Klijenta koji je pak dužan osigurati tačnost i dostupnost svoje e-mail adrese.

Prilikom pregleda Usluge, a prije postavljanja Usluge online, u cijenu ne ulaze ispravci nastali zbog pogrešno dostavljenih materijala od strane Klijenta. Takva vrsta izmjena dodatno se naplaćuje, po utrošenom satu.

VLASNIŠTVO I OBAVEZE

Nakon što Klijent uplati puni iznos računa: vlasništvo svih prava, iz Usluge prebacuju se na Klijenta.

DOSTAVA MATERIJALA I AUTORSKA PRAVA

Klijent se obvezuje Agenciji dostaviti sve potrebne materijale. Sav materijal mora biti dostavljen u tekstualnom i grafičkom obliku, osim ako je drugačije ugovoreno. Skeniranje fotografija, dokumenata i ručni upis, odnosno prijepis podataka povećava cijenu Usluge koju pruža Agencija. Klijent je odgovoran za nabavku svih dozvola i odobrenja vezanih uz korištenje materijala za izradu Usluge i njihovo isporučivanje Agenciji.

Klijent prihvaća nadoknaditi štetu Agenciji i izuzeti Agenciju od svih potraživanja, koju mogu nastati korištenjem Usluge koju je pružila Agencija, kao na posljedice proizašle iz uporabe isporučenih materijala. Klijent je isključivo odgovoran za sadržaj Usluge i materijale koje dostavlja. Nakon odobrenja izvršene Usluge od strane Klijenta koju je pružila Agencija sva odgovornost zbog kršenja autorskih, intelektualnih ili bilo čijih tuđih prava je na Klijentu.

ODGOVORNOST AGENCIJE

Agencija se obavezuje pružati usluge, stručno, kvalitetno i savjesno, u skladu s pravilima struke i pažnjom dobrog poduzetnika.

Kompletan rizik glede kvalitete i uspješnosti Usluge je na Klijentu. Ni u kojem slučaju Agencija neće biti odgovorna Klijentu ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu, uključujući gubitak profita ili druge slučajne, posljedične ili posebne štete koje proizlaze iz rada Usluge ili nesposobnosti Klijenta da upravlja Uslugom iako je Agencija upozorila na mogućnost takvih problema.

Agencija neće odgovarati za štetu bilo koje vrste nastalu uslijed tehničkih smetnji tijekom korištenja usluga Agencije ili uslijed bilo kojih drugih razloga za štetu, osim za štetu nastalu namjerom ili krajnjom nepažnjom Agencije.

ROKOVI

Agencija će svojim profesionalnim pristupom i savjesnošću učiniti sve što je u njegovoj moći da održi ugovorene rokove, ali su moguća blaga odstupanja. Agencija će pismenim putem izvijestiti Klijenta ukoliko dođe do neizbježnih pomicanja rokova i Klijent će pristati na takva blaga odstupanja u razumnom roku. Za vrijeme tog razumnog roka Agenciju neće teretiti nikakva odgovornost za pomicanje rokova.

VIŠA SILA

Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršenje bilo koje obveze iz Ugovornog odnosa ukoliko je nemogućnost izvršenja rezultat događaja više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana i nezavisnog od njihove volje, koji izravno utječe na izvršenje obaveze iz Ugovora i čija pojava nije posljedica nepažnje bilo koje ugovorne strane.

Ugovorna strana pogođena događajem više sile dužna je o tome odmah, a najkasnije u roku od 48 sati pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu, s naznakom uzroka i odgovarajućim dokazima o postojanju više sile.

UKLANJANJE NEDOSTATAKA

Ispravljanje nedostataka odnosi se na popravljanje grešaka i ispravljanje nedostataka koje je uzrokovala Agencija. Iste će Agencija besplatno otkloniti isključivo tokom trajanja ugovornog odnosa. Nakon pregleda Usluge Klijent ima pravo pritužbe u roku 10 dana od izvršene Usluge. Prigovor šalje putem e-maila Agencije na info@klikmediadesign.com

Ako se radi o naknadnim nadogradnjama, nakon isteka ugovornog odnosa zahtjevi za ispravljanjem grešaka naplaćuju se po cijeni satnice rada koju definira Agencija.

ODGOVORNOSTI KLIJENTA

Od Klijenta se zahtijeva da Usluge Agencije koristi odgovorno.

Agencija zadržava pravo suspendirati i/ili ukinuti uslugu bilo kojem Klijentu koji Usluge Agencije koristi na način koji loše utječe na ostale korisnike.

Ukoliko Agencija primijeti bilo kakvo kršenje Uvjeta ili drugih ugovora, poduzimanja nedopuštenih radnji, Agencija može poduzeti sve potrebne aktivnosti za prekidanje ili ispravljanje takvih prijestupa.

Usto, Agencija u slučaju kršenja Uvjeta i Usluga može poduzeti potrebne aktivnosti protiv Klijentovih korisnika (treće strane). Klijent se obvezuje da će surađivati s Agencijom po pitanju sprječavanja ili ispravljanja neželjenih aktivnosti.

REFERENCA

Klijent pristaje da izvršenu Uslugu Agencija koristi u vlastite reference u svrhu promocije vlastitih usluga.

PROIZVODI I USLUGE TREĆIH STRANA

Ako vam na ponudu stavimo proizvod ili uslugu koju nudi treća strana (npr. Google, Facebook i slično), prihvaćanjem takve ponude prihvaćate i mogućnost da treća strana naknadno promijeni uvjete pružanja svoje usluge, na što Agencija ne može utjecati niti biti odgovorna za njih.

Korištenjem Usluga treće strane pristaje se na njihove Uvjete korištenja.

ODRŽAVANJE

Ugovorni odnos izrade Usluge ne uključuje održavanje iste. Održavanje Klijent sklapa ugovorni odnos sa Agencijom koji definira šta sve obuhvaća održavanje, na koji vremenski rok i cijenu održavanja.

PRESTANAK UGOVORNOG ODNOSA I OTKAZIVANJE

Ugovorni odnos se sklapa u pravilu na određeno vrijeme definisano Ponudom. Prihvatanje Ponude dovodi do nastanka ugovornog odnosa.

Ugovorne strane mogu otkazati Ugovor slanjem otkaza Ugovora drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku, bilo prepopručenom pošiljkom na adresu sjedišta ugovornih strana bilo putem e-mail na adresu Agencije.

Otkazivanjem Usluge Agencija ne vrši povrat uplaćenog avansa i zadržava pravo naplate sati koliko je utrošila u izradu Usluge Klijenta.

Ukoliko Klijent ne podmiri dospjele obaveze plaćanja po osnovu računa za pruženu Uslugu u roku od 30 dana, Agencija može obustaviti svako daljnje izvršenje svojih obaveza po ovom Ugovoru bez posebne obavijesti Klijentu.

Agencija zadržava pravo odbiti, odnosno prekinuti rad na Usluzi, ukoliko je to nužno. U tom slučaju, sva sredstva uplaćena za rad na Usluzi, umanjena za eventualne troškove rada ili druge tipove troškova, uplaćuju se na račun Klijenta. Agencija može otkazati Uslugu iz bilo kojih razloga za koje smatra da su opravdani, uključujući, lošu suradnju s klijentom te osjetna kašnjenja u predaji materijala Agenciji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Klijent potvrđuje da ga je Agencija prije sklapanja ugovornog odnosa upoznala sa svim korisnim informacijama vezanim za usluge koje pruža.